GTM-NPGT9V2

Гаранция

1.      Гаранционният срок за продукти на STIHL е 24 месеца за лично и 12 месеца за служебно или професионално ползване. Срокът започва да тече от първоначалното закупуване на продукта. Датата на закупуване се удостоверява с: гаранционна карта, фактура и/или платежен документ.
При последваща препродажба от клиента на трето лице гаранционният срок не започва да тече отначало. При извършване на ремонти по време на гаранцията, особено подмяна на части, гаранционният срок не започва да тече отначало.

2.      Претенциите в рамките на гаранционния срок могат да се предявяват към всеки официален дилър на марката STIHL който можете да намерите тук.
"МАНЯ" ЕООД разрешава претенции за безплатна замяна, демонтаж и монтаж на части, за които е доказано, че поради материален дефект и/или неточна изработка са станали неизползваеми и нарушават възможността за обичайна употреба и функционалност на машината. Изделието се приема за рекламация във вида, в който е възникнал дефекта, окомплектовано за работа. Диагностика, гаранционно обслужване и ремонт се извършват само в оторизирани сервизи на фирмата.

3.      Искът на купувача се уважава, ако претенцията му бъде предявена в рамките на гаранционния срок от 24 месеца за лично и 12 месеца за служебно или професионално ползване и отговаря на посочените тук условия. Купувачът няма право на иск за обезщетение поради забавена доставка на части за извършване на гаранционния ремонт.

4.      Извън покритието на гаранцията попадат частите, които в следствие на неправилна употреба или неправилен ремонт, поради недостатъчна и/или неправилна поддръжка, работа без или със силно замърсени филтри или в следствие на нормалното износване (например: консумативи) са станали неизползваеми. Не попадат в обсега на гаранционното покритие машини, които са видимо претоварвани и експлоатирани в условия, не отговарящи на класа, за който са проектирани. По-подробни обяснения за това можете да намерите в инструкцията за експлоатация, особено в глава "Намаляване на износването и избягване на повреди". Инструкцията за експлоатация е неразделна част от гаранционните условия. Подлежат на гаранционно обслужване само машини, за които клиентът е потвърдил с подписа си получаването на инструкцията за експлоатация и е спазил точно указанията за експлоатация, поддръжка и поправка.

5.      Гаранцията не обхваща: свещи, инструменти, влизащи в окомплектовката; пили; направляващи елементи /водещи шини, ролки и др./; тампони и амортисьори; въже на стартера, стартерна ролка, стартерна пружина и палци на стартера; водещи колела и рингове; задвижващи части и валове; изключвател на запалването; уловител на веригата и капак на водещото колело; ауспух; уплътнения и гарнитури; филтри; други режещи и задвижващи елементи.

6.      Клиентът губи правото на гаранция в случай на: неспазване на указанията в инструкцията за обслужване, поддръжка, експлоатация и съхранение; извършване на действия извън посочените в инструкцията, също и когато е правен опит за отстраняване на повреда или изменение на конструкцията на изделието или на отделни негови части от други неупълномощени лица, включително и неупълномощени сервизи; когато повредата е получена при транспорт или в резултат на небрежно отношение; използвани са резервни части или консумативи на друга фирма; механично увреждане на изделието; след изтичането на гаранционния срок.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: